Interkulturowy hackaton? Co to jest?

8-12 stycznia w naszej szkole będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Doradztwo zawodowe i hackathon edukacyjny dla zespołu opracowującego prototyp gry komputerowej w Scracth. Program hackathona obejmuje: ścieżkę edukacyjną również dla początkujących, jak i doświadczonych uczestników, współpracę trenerów i nauczycieli zajmujących się edukacją dzieci w Game Dev oraz staż dla początkujących nauczycieli.

Tworzenie gry komputerowej to świetna okazja nie tylko do przekazywania nastolatkom nauki STEAM, ale także do kreowania kluczowych kompetencji jak:

• kreatywność
• komunikacja
• współpraca
• krytyczne myślenie.

Jest to możliwość do zorganizowania pracy zespołowej nad projektem dla dzieci o różnych zainteresowaniach i talentach: artystów, programistów, pisarzy, przyszłych sprzedawców i badaczy.

Ścieżka edukacyjna przygotowująca uczestników do hackathonu:
• „Game Development” – warsztat z projektowania gier
• „Teoria algorytmów w problemach z grą” – warsztat z algorytmizacji gry i poszukiwania optymalnych rozwiązań, modelowanie matematyczne
• „Game Graphics” warsztat z tworzenia postaci i lokalizacji gry
• „Organizacja pracy zespołowej nad projektem” warsztat z zarządzania projektem
• „Kodowanie mechaniki gry” do programowania (przygotowaliśmy dwa poziomy: początkujący i zaawansowany).

GDZIE ZDOBYĆ INSPIRACJĘ BY ZOSTAĆ ZWYCIĘZCĄ?

Hackathon odbędzie się w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie.
Uczestnicy będą się nie tylko aktywnie się szkolić, ale także komunikować się w języku rosyjskim, polskim i angielskim.

Wśród mentorów hackathonu są prawdziwi twórcy gier, którzy chętnie przekażą ogrom swojej wiedzy uczestnikom hackathonu.

WARUNKI HACKATHONU

Uczestnicy hackathonu – zespoły składające się z: dzieci, trenera i kuratora.
Języki hackathonu: polski, rosyjski i angielski (uczestnikami hackathonu są dzieci w wieku szkolnym w Polsce, na Białorusi i w Rosji, finalne wypowiedzi w języku angielskim. Jury hackathonu – eksperci międzynarodowi)

Temat: zostanie ogłoszony na miejscu (opracowanie gry według bardzo znanej książki, a jeśli jej ktoś nie przeczytał – można będzie obejrzeć film nakręcony według tej książki).

——————————————————————————————————————–
Career guidance and educational hackathon for the team development of a prototype of a computer game in scarcth. The hackathon program offers: an educational track for beginners and advanced participants, exchange of experience of trainers and teachers working in the field of children’s education in Game Dev and internship for beginner teachers.

The development of a computer game is a great opportunity not only to teach STEAM teenagers in the sciences, but also to formulate key competencies:

• creativity
• communication
• cooperation
• critical thinking

This is an opportunity to organize teamwork on a project for children with completely different interests and talents: artists, programmers, writers, future sales masters and researchers.
Educational track to prepare participants for the hackathon:

“Game Development” – MK on game design
“Theory of algorithms in game problems” MK on the algorithmization of the game and the search for optimal solutions, mathematical modeling
“Game Graphics” MK to create characters and locations of the game
“Organization of team work on the project” MK project management
MK “coding game mechanics” for programming (we have prepared two master classes: for beginners and experienced guys).

WHERE LOOK FOR AN INSPIRATION TO WIN?

Hackathon will be held in one of the most beautiful places in Europe.

Participants will not only learn actively, but also communicate in Russian, Polish and English.
TERMS OF HACKATHON

Hackathon participants – a team should consist of: children, a coach and a curator.

Hackathon languages: Polish, Russian and English (the hackathon participants are schoolchildren in Poland, Belarus and Russia, the final pitches will be held in English, the hackathon jury are international experts).

Topic: it will be announced on the spot (creation of the game according to the very famous book, and if suddenly someone didn’t read he/she would be able to watch a film based on this book).

Registration fee for participation of each hackathon participant: 60 euros.

 !!! For representatives and guests of partners of the event – a 50% discount (the promotional code) !!!

Registration link:
https://forms.gle/i7PVtG2yHeA8A3UB8

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
Looking forward to see you!