Zapisy na półkolonie sportowe

Zapisy na Półkolonie sportowe w Gminie Poronin rozpoczną się od 23 czerwca (wtorek) od godz. 8.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie, a kończą się 26.06.2020 (piątek). Decyduje kolejność zgłoszeń!!!
ZASADY REKRUTACJI :
– Półkolonie sportowe w Gminie Poronin odbędą się w okresie od 6 lipca do 15 sierpnia 2020 r.
– Całkowity koszt pobytu dziecka na półkoloniach wynosi 25 zł.
– Nabór na półkolonie rozpocznie się w dniu 22.06.2020 r. a kończy się w dniu 26.06.2020 r. (lub do wyczerpania miejsc).
– Rodzice/opiekunowie mogą zapisać dziecko wyłącznie na jedną z wybranych dyscyplin sportowych, ewentualnie zgłosić chęć udziału dziecka w innej dyscyplinie na listę rezerwową.
– Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
– Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową.
– Rezygnacja z udziału w półkolonii może zostać złożona najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem wyłącznie w formie pisemnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA DZIECKA W PÓŁKOLONIACH: przekazanie do 30 czerwca br. wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza dziecko: podpisana zgoda,karta kwalifikacyjna oraz oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji regulaminu półkolonii oraz uiszczenie opłaty za udział dziecka w półkoloniach w kasie Urzędu Gminy Poronin.
Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie dopełni wyżej wymienionych formalności w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkoloniach i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej.
Zajęcia w czasie półkolonii odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych w harmonogramie.