Rada Rodziców

Od 1 września 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zębie działa jedna Rada Rodziców. Jest to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej placówki, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Główne działania Rady Rodziców sprowadzają się m.in. do:
• współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
• współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
• współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
• upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
• prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

We wrześniu 2021 r. Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zębie dokonała wyboru władz na rok szkolny 2021/22. Tworzą ją:

Monika Gustab-Jach – przewodnicząca

Barbara Lasak – zastępca

Monika Wilk – zastępca

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do szerszego udziału w życiu Rady Rodziców. Każda inicjatywa ze strony rodziców jest dla nas bardzo cenna. Zachęcamy do kontaktu i współpracy. Wpłacana kwota w wysokości 50 zł wzbogaci możliwości w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej oraz kulturalnej dla dzieci.

Konto Rady Rodziców: Tatrzański Bank Spółdzielczy 64 87910009 0001 0007 2919 0001

Będziemy informować Państwa o wydatkowaniu zgromadzonych środków na koncie Rady Rodziców.