Ramowy plan dnia 2021/2022

 

Godziny Ramowy plan dnia
7.00-8.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
8.10-9.30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych .
9.00-9.45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia.
9.45-10.00 Gry i zabawy ruchowe.
10.00-10.30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.30-11.30 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.
11.30-13.50 Obiad-  wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
12.30-14.00 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.  Dzieci starsze – zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości  z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez : zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
13.00-15.30 Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu.
14.00-14.30 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
14.30 Podwieczorek.
15.00-16.30 Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16.30-17.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i  zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.